Aktuelles

 • Do, 08/03/2023 - 16:35

  Repair Café am Kanton Réiden

  Du flécks gären Saachen an hues Loscht dech an engem motivéierte Grupp z'engagéiren? Mir sichen Repairerinnen a Repairer fir de Repair Café Grupp vum Kanton Réiden. Du brauchs keng speziell Ausbildung fir mat ze maachen.
  Falls du interesséiert bass, schéck eis eng Email op repaircafé@kanton-reiden.lu
  Weider Informatiounen zu Repair Café Lëtzebuerg fënns du op dem Internetsite: https://www.repaircafe.lu/

 • Do, 07/20/2023 - 14:01

  Interregionales Leader Projekt Landtourismus

  Studie zur Wirtschaftskraft& zu den Entwicklungspotenzialen des Landtourismus im Grossherzogtum Luxemburg

 • Do, 06/01/2023 - 16:12

  Vibrerlocal.lu - Teilnahme am Wettbewerb!

  Um die Plattform Vibrerlocal.lu in der Regioun Wëlle Westen zu starten, organisieren wir einen Wettbewerb, an dem Vereine, Kommissionen und Privatpersonen teilnehmen können. Hier findest du die Teilnahmebedingungen!

 • Do, 03/02/2023 - 12:29

  Entwicklungsstrategie LEADER Wëlle Westen 2023-2029

  Die Entwicklungsstrategie LEADER Wëlle Westen 2023-2029 kann heruntergeladen werden.

 • Fr, 02/24/2023 - 13:35

  Offre d'emploi: Un/une agent(e) de développement (m/f)

  Nous sommes à la recherche d'un agent de développement pour assister la responsable-gestionnaire au bureau LEADER Wëlle Westen à Redange/Attert dans le cadre de l’exécution du programme européen LEADER.

 • Mi, 01/11/2023 - 09:56

  „Eleng gi mir méi séier, zesumme gi mir méi wäit!“

  Vibrerlocal.lu, déi alternativ Plattform fir Partizipatioun & Crowdfunding