Repair Café am Kanton Réiden

03/08/2023

Du flécks gären Saachen an hues Loscht dech an engem motivéierte Grupp z'engagéiren? Mir sichen Repairerinnen a Repairer fir de Repair Café Grupp vum Kanton Réiden. Du brauchs keng speziell Ausbildung fir mat ze maachen.Falls du interesséiert bass, schéck eis eng Email op repaircafé@kanton-reiden.luWeider Informatiounen zu Repair Café Lëtzebuerg fënns du op dem Internetsite: https://www.repaircafe.lu/