Actualité

 • Appel à projets N°4 - été 2019: LEADER "Sozialwierkstat"12/06/2018

  Le Groupe d’Action Locale Atert-Wark s’est donnée comme objectif de promouvoir activement la cohésion sociale dans la région, et ce en soutenant des initiatives de micro-projets locaux/ régionaux (et à travers la promotion de la coopération des acteurs locaux).

 • Vorstellung des LEADER-Projektes „Solidaresch Landwirtschaft Atert-Wark – SoLAWa“ Abobox „Fleesch vun der Atert“01/10/2018

  Die Abobox „Fleesch vun der Atert“ ist das neueste Projekt der „Kooperativ vun der Atert“. Diese regionalen Aboboxen enthalten Rind-, Schweine- oder Hühnerfleisch und können von den Konsumenten bei den aktuell fünf Landwirten - 4 biologisch wirtschaftende Betriebe sowie ein Betrieb der Marque Nationale - bestellt werden.

 • LEADER-DAG 201801/08/2018

  Unter dem Motto „Eis Regiounen – besonnesch Kultur a purer Natur“ veranstaltete das Landwirtschaftsministerium gemeinsam mit den fünf LEADER-Regionen Éislek, Atert-Wark, Regioun Mëllerdall, Miselerland und Lëtzebuerg West den diesjährigen LEADER-Dag in der Region Éislek. Dieses Vernetzungstreffen bot allen LEADER-Akteuren aus Luxemburg wiederum die Möglichkeit, eine LEADER-Region näher kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen sowie Erfahrungen über LEADER-Projekte auszutauschen.

 • ARTour - programme été 201814/05/2018

  Une bouffée d’optimisme pour nos villages, une bulle de créativité, quelques pépites d’expériences positives voilà ce qu’on vous propose durant l’été 2018…

 • Kultur- A Buergfrënn Useldeng14/05/2018

  D’Useldenger Buerg biergt eng spannend Geschicht voller Seeërcher, déi sech ëm dës mystesch Platz am Zentrum vun Useldeng spannen. Ronderëm d’Schlass, am Tuerm an am Beräich vun der Buerg ass 2008 ënnert der Schiermherrschaft vun der UNESCO ee Kulturwee fir sehbehënnert Persounen entstanen. Interesséiert Touristen aus dem In- an Ausland kënnen eng guidéiert Visitt bei de Kultur- a Buergfrënn ufroen an sech vu passionéierte Guiden an d’Mëttelalter zeréckversetze loossen.

 • TouristInfo Atert-Wark14/05/2018

  Den 03. Abrëll huet den TouristInfo Atert-Wark seng Dieren zu Useldeng opgemaach. D’Gerante vum TouristInfo, Carole Thull, freet sech op eng gutt Zesummenaarbecht mat alle Gemengen an Acteuren aus dem Tourismusberäich fir heemeschen an auslänneschen Tourist*innen d’Regioun méi no ze bréngen.

Archives

Recherchez dans les archives les articles parus sur l'actualité