Projets

Sozialwierkstat - Schirmprojet

GAL LEADER Atert-Wark
/index.php/fr/projets/sozialwierkstat-schirmprojet-gal-leader-atert-wark

Réidener Mobilitéitsatelier

Klimapakt Kanton Réiden
/index.php/fr/projets/reidener-mobiliteitsatelier-klimapakt-kanton-reiden

Regional-nachhaltige Vermarktungsstruktur - Umsetzung

Gringgo s.c.
/index.php/fr/projets/regional-nachhaltige-vermarktungsstruktur-umsetzung-gringgo-gringgo-sc

SoLAWa – Solidarësch Landwirtschaft Atert-Wark

Commune de Beckerich
/index.php/fr/projets/solawa-solidaresch-landwirtschaft-atert-wark-commune-de-beckerich

DigiBeki - Beki goes digital

De Kär asbl
/index.php/projekte/digibeki-beki-goes-digital-de-kaer-asbl

Lokal Geschicht Useldeng - liéweg&interaktiv

Commune d'Useldange
/index.php/fr/projets/lokal-geschicht-useldeng-lieweginteraktiv-commune-duseldange

Tourist Info-Point Atert-Wark

Buergfrënn Uselding asbl
/index.php/fr/projets/tourist-info-point-atert-wark-buergfrenn-uselding-asbl

Youth2Sing – Chouergesank reloaded

École de Musique du canton de Redange
/index.php/fr/projets/youth2sing-chouergesank-reloaded-ecole-de-musique-du-canton-de-redange

Earthship -- Äerdschëff an der Regioun Atert-Wark

CELL asbl
/fr/projets/earthship-aerdscheff-der-regioun-atert-wark-cell-asbl

Schuerels - Mittelaltermitmachbaustelle

HMB Luxembourg asbl
/index.php/fr/projets/schuerels-mittelaltermitmachbaustelle-hmb-luxembourg-asbl

WestTrails - Inventar und Digitalisierung Wanderwege Atert-Wark

GAL Atert-Wark
/index.php/fr/projets/westtrails-inventar-und-digitalisierung-wanderwege-atert-wark-gal-atert-wark

Phase marketing professionnel CultTrips

GAL Atert-Wark
/index.php/fr/projets/phase-marketing-professionnel-culttrips-gal-atert-wark

Journal d'information régional

Gal LEADER Atert-Wark
/index.php/fr/projets/journal-dinformation-regional-gal-leader-atert-wark

Eisem Duerfpatrimoine e neie Stellewäert ginn

Commune de Wahl
/index.php/fr/projets/eisem-duerfpatrimoine-e-neie-stellewaert-ginn-commune-de-wahl

Promenade photos chez l‘habitant

Jugendhaus Réiden
/index.php/fr/projets/promenade-photos-chez-lhabitant-jugendhaus-reiden

Ausbildung zum ökologischen Design zur Stärkung der persönlichen Klimawandel-Resilienz

CELL asbl
/index.php/fr/projets/ausbildung-zum-okologischen-design-zur-starkung-der-personlichen-klimawandel-resilienz-cell

Regional-Nachhaltige Vermarktungsstruktur - Machbarkeit

Climeec asbl
/index.php/fr/projets/regional-nachhaltige-vermarktungsstruktur-machbarkeit-climeec-asbl