Opruff N°4 - Summer 2019! Reecht är Iddi an fir e staarken sozialen Zesummenhalt an eiser Regioun!

12/06/2018

Mir loosse keen am Reen stoen

Am Kader vum LEADER-UMBRELLA-Projet “Sozialwierkstat” huet d’Lokal Aktiounsgrupp Atert-Wark sech zum Zil gesat de sozialen Zesummenhalt an der Regioun aktiv ze fërderen, dat iwwer d’Ennerstëtzung vu Mini-Projet’en wou Zesummenaarbecht op lokalem oder regionalem Niveau groussgeschriwwen gëtt.

Är Iddien, deemno dës Mini-Projeten, sollen folgend Zilgruppen begënschtegen an abannen:

  • Mënschen déi sech an enger prekärer Situatioun befannen,
  • Mënschen déi Ënnerstëtzung brauchen, fir sech besser an eiser Kultur erëmzefannen,
  • Mënschen mat enger kierperlecher oder geeschteger Behënnerung,
  • Mënschen, déi eleng sinn.

Äer Kreativitéit an äere Mutt zur Innovatioun senn heibäi d‘Trëmp.

Dësen Opruff richt sech un:

  • Verbänn, Organisatiounen a Veräiner ouni Gewënnzweck, déi hei an der Regioun (Kanton Réiden & Gemeng Mäerzeg) aktiv sinn.
  • Konsultativ Gemengekommissiounen esou wéi Grondschoulen aus dem Réidener Kanton an der Gemeng Mäerzeg.

D’Projetsträger sollten besonnesch och jonk Leit dozou encouragéieren, bei der Iddiensich souwéi bei der Projet’semsetzung aktiv mat ze maachen a mat ze gestalten.

Mir finanzéieren äre Mini-Projet UMBRELLA

D’Lokal Aktiounsgrupp Atert-Wark finanzéiert 100% vun de Projetskäschten, dat mat engem Plafong vu maximal 3.000 €. Nitt bezuelt ginn d’Stonnen vun de Fräiwëllegen, déi matmaachen.

D’Lafzäit vun esou engem Mini-Projet ass maximal 1 Joer, a gëlt vun dem Moment un, wou de Projet bewëllegt gouf.

Wichteg Terminer!

Dir kënnt ären Dossier bis den 16. September 2019 anzereechen, dat un d'Adress vum LEADER-Bureau Atert-Wark. Dir kritt duerno innerhalb vun 2 Méint Bescheed gesot, op äere Mini-Projet uge-holl gouf oder nitt.

Den Umbrella-Projet “Sozialwierkstat” ass e Projet, deen sech iwwert 3 Joer zitt. 2x am Joer gëtt en Opruff gemeet. Den nächsten Opruff ass am November 2019!

Froen?

Zéckt nitt. De LEADER-Bureau zu Réiden steet Iech zur Verfügung. Besicht och eise Site aw.leader.lu a lued Iech hei all relevant Dokumenter erof. Mir wënschen Iech vill Erfolleg bei Äerer Kandidatur a freeën eis op vill flott Iddien.